메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Quản lý bền vững > Chiến lược quản lý bền vững

Chiến lược quản lý bền vững

LG Display theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững dựa trên niềm tin với các bên liên quan. Để thúc đẩy quản lý bền vững, công ty đã xác định 4 chiến lược lớn và các nhiệm vụ chiến lược trọng điểm để tích cực triển khai. Công ty sẽ tiếp tục đảm bảo năng lực cạnh tranh của mình thông qua các hoạt động quản lý bền vững liên tục và đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn bộ ngành công nghiệp màn hình.

 • Mục tiêu
  Công ty giải pháp màn hình bền vững tốt nhất
 • Nhiệm vụ
  Phát triển trở thành doanh nghiệp bền vững trên nền tảng trao đổi & tin cậy với các bên liên quan
 • Chiến lược
  • Tích hợp CSR
  • Quản lý danh sách CSR
  • Trao đổi
   với các bên liên quan
  • Glocal * Cống hiến xã hội
 • Bài toán chiến lược trọng điểm
   • Phát triển/Vận hành chương trình đào tạo CSR
   • Hoạt động lan tỏa nhận thức về CSR
   • Vận hành hội đồng CSR
   • Tăng cường đáp ứng đòi hỏi CSR của khách hàng và đáp ứng các quy định
   • Xây dựng hệ thống quản lý Rủi ro CSR với các nhà cung cấp
   • Kiểm tra rủi ro CSR tại cơ sở và cải thiện
   • Điều hành kênh chính thức như xuất bản báo cáo quản lý bền vững
   • Thu thập ý kiến của các bên liên quan theo từng lĩnh vực và khu vực
   • Đáp ứng các đánh giá về CSR bên ngoài
   • Phát triển và điều hành chương trình tiêu biểu liên kết dự án
   • Điều hành chương trình cống hiến xã hội với sự tham gia của cán bộ nhân viên
   • Thực hiện hoạt động đóng góp cho xã hội toàn cầu

Glocal : Có nghĩa là từ ghép của từ Global (Toàn cầu) và từ Local (Địa phương) để đồng thời bao hàm cả tính thế giới và tính khu vực SR (Trách nhiệm nhà cung cấp) : Hoạt động tuân thủ/cải thiện các nội dung yêu cầu của công ty khách hàng và RBA trong các lĩnh vực lao động/nhân quyền, an toàn/y tế, môi trường, đạo đức, hệ thống kinh doanh của cơ sở kinh doanh

Hệ thống quyết định quản lý bền vững

Ủy ban ESG tìm hiểu các vấn đề khác nhau liên quan đến điều hành toàn công ty để lập chiến lược và phương hướng kinh doanh bền vững, thực hiện vai trò quyết định và điều tiết liên tục thành quả và các vấn đề có liên quan.

Tổ chức hội đồng ESG
 1. Hội đồng quản trị
  • Ủy ban ESG
     • Môi trường/An toàn
     • CSR
     • Giá trị khách hàng
     • Giá trị cổ đông
     • Cơ cấu quản trị
  • Văn phòng ủy ban ESG

Phương châm quản lý bền vững

LG Display ban hành và thực hiện phương châm quản lý bền vững dựa trên triết lý kinh doanh 'Tạo ra giá trị cho khách hàng' và ‘Kinh doanh tôn trọng con người'.
Công ty thực hiện quản lý bền vững một cách có hệ thống bằng cách tuân thủ các phương châm trong từng lĩnh vực như lao động, đạo đức, môi trường, an toàn – y tế, tăng trưởng đồng hành v.v…

LG DisplayPhương châm quản lý bền vững

LG Display hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cùng với xã hội, giành được sự tin cậy của các bên liên quan về tất cả các hoạt động quản lý trong và ngoài công ty để làm tròn trách nhiệm là một doanh nghiệp toàn cầu.

 • Nỗ lực tạo ra các giá trị kinh tế bên cạnh các giá trị xã hội và môi trường bằng cách trao đổi với các bên liên quan.
 • Tôn trọng giá trị và phẩm giá con người của nhân viên công ty cũng như nhân viên của nhà cung cấp.
 • Tuân thủ đạo đức doanh nghiệp như các quy định pháp lý, các tiêu chuẩn quốc tế, các quy định nội bộ với tư thế chính trực và công bằng.
 • Nỗ lực để cải tiến liên tục các hoạt động quản lý an toàn - y tế - năng lượng - môi trường trong quản lý doanh nghiệp.
 • Làm tròn trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của nhà cung cấp và xã hội địa phương.
TOP