메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Hiệu suất tài nguyên

Hiệu suất tài nguyên

Giảm lượng nước sử dụng & Tăng tái sử dụng

LG Display đáp ứng với việc tăng cường các quy định trong nước liên quan đến hóa chất độc hại và hạn chế tối đa các rủi ro. Công ty thực hiện quản lý chặt chẽ từ giai đoạn kiểm tra trước khi sử dụng các hóa chất cho đến giai đoạn nhập kho, sử dụng và tiêu hủy. Toàn bộ quy trình xử lý hóa chất được điều hành nghiêm ngặt thông qua hệ thống quản lý hóa chất nội bộ. Đặc biệt, 1.227 loại chất cấm đưa vào thành phố được lựa chọn và thẩm tra trước để quản lý rủi ro toàn diện về tính nguy hiểm và đối với các nội dung đã được pháp luật quy định từ trước khi nhập kho hóa chất mới. Công ty đã thiết lập hệ thống ứng phó tức thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp bằng cách thường xuyên chia sẻ với tất cả các thành viên thực trạng sử dụng hóa chất độc hại, tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên xử lý hóa chất, kiểm tra các cơ sở lưu trữ - sử dụng định kỳ v.v…Ngoài ra, công ty cũng đã lập kế hoạch đánh giá tác động ngoại vi đối với các sự cố hóa học phát sinh và quản lý nguy hại nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tối đa các thiệt hại bằng cách thường xuyên chia sẻ các thông tin với Tổ chức tham vấn nhân dân và cư dân của các khu vực dự kiến bị thiệt hại khi sự cố hóa chất xảy ra.

Lượng nước sử dụng

※ Đơn vị : triệu m3/năm

Lượng nước sử dụng
Phân loại 2018 2019 2020
Tổng lượng tiêu thụ nước ngọt 96.33 94.21 93.87
Hiệu suất từng nguồn nước Cung cấp nước toàn thành phố (Hoặc các cơ sở hạ tầng đường nước khác) 96.05 93.94 93.62
Nước ngầm 0.2788 0.2678 0.2521

※ Lưu lượng bao gồm tất cả các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước giai đoạn 2018~2020

Giảm thiểu
lượng phế thải phát sinh
và tối đa hóa tuần hoàn tài nguyên

Công ty phát triển và vận hành hệ thống của riêng mình để có thể giám sát toàn bộ quy trình từ khi phát sinh phế thải cho đến xử lý theo thời gian thực và liên kết với ‘Hệ thống ALLBARO’ do Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc vận hành nhằm đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quá trình xử lý phế thải. Ngoài ra, nhằm đáp ứng trước với ‘Luật cơ bản về Tuần hoàn Tài nguyên’ đã được thi hành từ năm 2018, công ty đã ký Biên bản ghi nhớ MOU cho 'Dự án Thử nghiệm Quản lý Hiệu suất Tuần hoàn Tài nguyên' do Bộ Môi trường và Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc đang xúc tiến và tối đa hóa việc tái chế thông qua cải tiến các quy trình xả thải - lưu trữ - vận chuyển phế thải.

LG Display đã đạt được tỷ lệ tái chế 100% phế thải thủy tinh bằng cách phát triển và áp dụng công nghệ tách màng phim của phế thải thủy tinh trước đây được chôn lấp hoàn toàn do màng phim dính vào phế thải thủy tinh. Ngoài ra, thông qua cải tiến quy trình sản xuất, công ty không chỉ giảm được lượng axit thải ra bằng cách giảm thiểu tối đa lượng dung dịch hóa chất sử dụng mà còn nỗ lực xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên liên tục thông qua việc tìm kiếm các nhà cung cấp có sở hữu công nghệ tái chế axit nồng độ thấp thải ra để thực hiện tái chế phế thải axit nồng độ thấp.
Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng các công nghệ tái chế khác nhau như nâng cao giá trị gia tăng của các nguồn phế thải thông qua việc phát triển của công nghệ tái chế bột giấy và công nghệ nguyên liệu sợi màng phim bảo vệ (PET), phát huy tối đa khả năng tuần hoàn tài nguyên bằng đảm bảo nguồn tài nguyên thông qua việc phát triển hệ thống thu hồi đồng có trong bùn nước thải và góp phần tạo ra lợi nhuận thông qua việc bán lại các nguồn tài nguyên phế thải.

Giảm thiểu lượng phế thải phát sinh
và tối đa hóa tuần hoàn tài nguyên

 1. Lập kế hoạch quản lý hàng năm
  • Lập kế hoạch quản lý chất thải hàng năm trên nền tảng khối lượng của năm liền trước và mục tiêu của năm hiện tại
 2. Phân loại chất thải lưu trữ
  • Phân loại theo chủng loại - đặc tính và trạng thái phế thải để lưu trữ căn cứ theo khả năng có thể tái chế hay không, có dễ cháy hay không bắt lửa v.v...
  • Tuân thủ thời gian và tiêu chuẩn lưu trữ của từng loại chất thải theo quy định của pháp luật
 3. Báo cáo xử lý & tình hình thực tế về chất thải
  • Thực hiện ủy thác xử lý chất thải hợp pháp theo từng loại chất thải
  • Quản lý và báo cáo tình hình xử lý chất thải thực tế 1 lần/1 tháng
 4. Quản lý doanh nghiệp ủy thác xử lý chất thải
  • Lập kế hoạch đánh giá doanh nghiệp ủy thác xử lý chất thải hàng năm & thực hiện đánh giá định kỳ (Đánh giá tại cơ sở, đánh giá trên giấy tờ)
  • Yêu cầu xử lý & quản lý sau xử lý khi có các nội dung không phù hợp
 5. Quản lý sổ sách ghi chép
  • Ghi chép toàn bộ chu trình của chất thải thông qua hệ thống ALLBARO (Xả thải, thu gom - vận chuyển, tái chế, xử lý v.v...)

Lượng chất thải xử lý
(Trong và ngoài nước)

 • Tổng lượng chất thải thải ra
 • Tổng lượng chất thải tái chế
 • Tổng lượng chất thải thiêu hủy/chôn lấp

(Đơn vị: Tấn/Năm)

 • 2018191,480170,91520,566
 • 2019171,050147,27423,776
 • 2020165,538149,47516,063
TOP