메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Các ủy ban trong Hội đồng quản trị

Các ủy ban trong Hội đồng quản trị

Có tổng cộng 5 Ủy ban đang hoạt động trong Hội đồng quản trị. Trong số đó, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Đề xuất ứng viên làm thành viên hội đồng quản trị độc lập là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Vai trò và mục đích của từng ủy ban cụ thể như sau.

 • Ủy ban Kiểm toán thực hiện kiểm toán kế toán và các hoạt động kinh doanh chính, đánh giá thực trạng điều hành hệ thống quản lý kế toán nội bộ v.v…và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để Giám đốc và ban giám đốc có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
 • Ủy ban Đề xuất Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiểm tra kỹ lưỡng xem các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập có tính độc lập và tính chuyên môn với tư cách là Giám đốc hay không và tiến cử các ứng viên cuối cùng.
 • Ủy ban Giao dịch nội bộ xem xét và phê duyệt các giao dịch với các công ty con và các bên liên quan đặc biệt trên mức nhất định nhằm nâng cao tính công bằng và minh bạch của các giao dịch nội bộ đồng thời báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị.
 • Ủy ban ESG thẩm định – biểu quyết các chính sách và chiến lược cơ bản cho việc quản lý ESG của công ty để công ty có thể hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình đối với môi trường và xã hội, đồng thời thiết lập cơ cấu quản trị minh bạch nhằm đạt được tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
 • Ủy ban Kinh doanh được Hội đồng quản trị ủy quyền xử lý các vấn đề kinh doanh thường nhật & các vấn đề liên quan đến tài chính trong một quy mô nhất định sẽ thực hiện các công việc của Ban lãnh đạo nhanh chóng để có thể thẩm định hiệu quả hơn và tập trung hơn so với Hội đồng quản trị về các vấn đề quan trọng.

Tình hình thành lập & cơ cấu các ủy ban
trong Hội đồng quản trị

이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황
Tên ủy ban Thành phần Vai trò
Phân loại Họ tên
Ủy ban Kiểm toán Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Doocheol Moon (Chủ tịch)
 • Kế toán & kiểm tra công việc kinh doanh chính
 • Phê duyệt bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập
 • Đánh giá thực trạng vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ & kiểm tra tình hình cơ chế giám sát nội bộ
Byoungho Lee
Chung Hae Kang
Jungsuk Oh
Ủy ban Đề xuất ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Doocheol Moon
 • Đánh giá - kiểm tra & tiến cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Chung Hae Kang
Giám đốc không thường trực khác Beom Jong Ha
Ủy ban Giao dịch nội bộ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Chung Hae Kang (Chủ tịch)
 • Xem xét và phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan đặc biệt theo Luật Thương mại & Luật Giao dịch công bằng trên mức nhất định và báo cáo ên Hội đồng quản trị.
Byoungho Lee
Jungsuk Oh
Giám đốc nội bộ Sunghyun Kim
Ủy ban ESG Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Doocheol Moon (Chủ tịch)
 • Thẩm định - phê duyệt chính sách & chiến lược cơ bản để kinh doanh ESG
 • Thiết lập mục tiêu trung dài hạn ESG
 • Kiểm tra kế hoạch hoạt động kinh doanh ESG và kết quả thực hiện
Byoungho Lee
Chung Hae Kang
Jungsuk Oh
Giám đốc nội bộ Hoyoung Jeong
Ủy ban Kinh doanh Giám đốc nội bộ Hoyoung Jeong (Chủ tịch)
 • Biểu quyết các vấn đề về phát hành trái phiếu công ty
 • Biểu quyết các vấn đề về thành lập - chuyển nhượng - đóng cửa công ty con ở nước ngoài dưới quy mô nhất định
Sunghyun Kim

Hoạt động của các Ủy ban trong
Hội đồng quản trị

검색
이사회 내 위원회 활동
Phân loại Ngày tổ chức Nội dung dự thảo Thông qua hay không Tình hình tham dự của các Thành viên hội đồng quản trị độc lập
Ủy ban Kiểm toán 2022.01.26 Phê duyệt lĩnh vực kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua 3(3)
Phê duyệt lĩnh vực không kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua
Phê duyệt Đánh giá của Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán Thông qua
Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo
Báo cáo tình hình kinh doanh thực tế theo Chế độ Quản lý Kế toán Nội bộ Báo cáo
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo tài chính kỳ thứ 37 Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
Báo cáo kết quả tự đánh giá của Ủy ban kiểm toán Báo cáo
Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ thứ 37 Báo cáo
2022.02.17 Đánh giá tình hình thực tế vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Thông qua 3(3)
Đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan kiểm toán nội bộ Thông qua
Lập và đệ trình báo cáo kiểm toán năm 2021 Thông qua
Báo cáo công việc của Bộ phận hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán Báo cáo
Báo cáo kiểm tra Đề án và hồ sơ nộp lên Đại hội cổ đông Báo cáo
2022.04.26 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(4)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 Báo cáo
Báo cáo đánh giá thực hiện sau kiểm toán độc lập Báo cáo
Báo cáo công việc của Bộ phận hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán Báo cáo
Báo cáo hoạt động quản lý văn hóa tổ chức và tình hình cải tiến Báo cáo
2022.07.26 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 4(4)
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
Báo cáo kiểm toán nội bộ
Ủy ban Đề xuất ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 2022.01.26 Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban tiến cử ứng viên Giám đốc ngoài công ty Thông qua 2(2)
Báo cáo các ứng viên Giám đốc ngoài công ty mới bổ nhiệm Báo cáo
2022.02.17 Phê duyệt Đề xuất ứng cử Giám đốc ngoài công ty Thông qua
Ủy ban Giao dịch nội bộ 2022.03.15 Phê duyệt thay đổi Hợp đồng sử dụng thương hiệu LG Báo cáo 2(3)
2022.04.26 Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Nội bộ Thông qua 2(3)
Phê duyệt đảm bảo thanh toán của Pháp nhân Việt Nam Thông qua
2022.06.09 Báo cáo kết quả giao dịch nội bộ nửa đầu năm 2022 Báo cáo 3(3)
Báo cáo vai trò và hoạt động (Hợp tác) của Viện nghiên cứu AI
Ủy ban ESG 2022.04.26 Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban ESG Thông qua 4(5)
Tình hình thực hiện ESG và kế hoạch thực hiện Báo cáo
Phương án thúc đẩy ESG lĩnh vực môi trường Báo cáo
Ủy ban Kinh doanh 2022.01.25 Phát hành trái phiếu không bảo lãnh lần thứ 44-1, lần thứ 44-2 Thông qua -
이사회 내 위원회 활동
Phân loại Ngày tổ chức Nội dung dự thảo Thông qua hay không Tình hình tham dự của các Thành viên hội đồng quản trị độc lập
Ủy ban Kiểm toán 2021.01.26 Phê duyệt lĩnh vực kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua 3(3)
Phê duyệt lĩnh vực không kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua
Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo
Báo cáo thực trạng vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo tài chính kỳ thứ 36 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
Báo cáo kết quả tự đánh giá của Ủy ban kiểm toán Báo cáo
Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ thứ 36 Báo cáo
2021.02.23 Đánh giá tình hình thực tế vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Thông qua 3(3)
Đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan kiểm toán nội bộ Thông qua
Lập và đệ trình báo cáo kiểm toán năm 2020 Thông qua
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính kỳ thứ 36 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra đề xuất và hồ sơ trình lên Đại hội cổ đông Báo cáo
2021.04.26 Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán Thông qua 3(3)
Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo đánh giá thực hiện sau kiểm toán độc lập Báo cáo
2021.07.27 Phê duyệt đề án bổ nhiệm Trưởng bộ phận hỗ trợ của Ủy ban Kiểm toán Thông qua 3(3)
Phê duyệt lĩnh vực không kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua
Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo lựa chọn pháp nhân kế toán kiểm toán (Giao thầu đánh giá tình hình vận hành Chế độ quản lý kế toán nội bộ) Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
2021.10.26 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(3)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 Báo cáo
Ủy ban Đề xuất ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 2021.02.23 Đề xuất ứng viên làm Thành viên hội đồng quản trị độc lập Thông qua 2(2)
Ủy ban Giao dịch nội bộ 2021.07.15 Bổ nhiệm Trưởng ban giao dịch nội bộ Thông qua 3(3)
Xu hướng quy định pháp lý & quy chế giao dịch công bằng liên quan đến giao dịch nội bộ Báo cáo
Phương án điều hành Ủy ban giao dịch nội bộ Báo cáo
2021.11.09 Phê duyệt lại các giao dịch đã phê duyệt năm 2021 Thông qua 3(3)
Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan đặc biệt Thông qua
Phê duyệt giao dịch với cổ đông chính Thông qua
Phê duyệt hợp đồng thuê bất động sản Thông qua
Phê duyệt giao dịch sản phẩm - dịch vụ với nhà cung cấp Thông qua
Phê duyệt giao dịch kiểm tra Luật Giao dịch công bằng Thông qua
Ủy ban ESG 2021.10.26 Bổ nhiệm Trưởng ban ESG Thông qua 4(4)
Phương án xúc tiến ESG Thông qua
Kế hoạch điều hành Ủy ban ESG Báo cáo
Báo cáo tăng cường năng lực an toàn - môi trường Báo cáo
Ủy ban Kinh doanh 2020.05.25 Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không bảo lãnh lần thứ 42 Thông qua 0(0)
2021.08.19 Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không bảo lãnh lần thứ 43-1, lần thứ 43-2 Thông qua
이사회 내 위원회 활동
Phân loại Ngày tổ chức Nội dung dự thảo Thông qua hay không Tình hình tham dự của các Thành viên hội đồng quản trị độc lập
Ủy ban Kiểm toán 2020.01.30 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(3)
Báo cáo thực trạng vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 Báo cáo
Báo cáo tài chính kỳ thứ 35 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
Báo cáo kết quả tự đánh giá của Ủy ban kiểm toán Báo cáo
Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ thứ 35 Báo cáo
Phê duyệt lĩnh vực không kiểm tra theo đề xuất của kiểm toán viên độc lập Thông qua
2020.02.26 Báo cáo kiểm tra đề xuất và hồ sơ trình lên Đại hội cổ đông Báo cáo 3(3)
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính kỳ thứ 35 Báo cáo
Đánh giá tình hình thực tế vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Thông qua
Đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan kiểm toán nội bộ Thông qua
Lập & Nộp báo cáo kiểm toán năm 2019 Thông qua
2020.04.22 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(3)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
2020.07.22 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(3)
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm toán nội bộ Báo cáo
2020.10.20 Báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo 3(3)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Báo cáo
Báo cáo đánh giá thiết lập chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo
TOP