메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Thành phần

Ban Giám đốc LG Display gồm tổng cộng 7 người trong đó có 2 giám đốc bên trong công ty và 1 giám đốc không thường trực khác 4 giám đốc bên ngoài công ty.

※ Ngày bổ nhiệm căn cứ vào ngày biểu quyết của Đại hội cổ đông.

이사회 구성 현황
Phân loại Họ tên Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ Tái nhiệm hay không Chức trách & chức vụ kiêm nhiệm
Giám đốc nội bộ Hoyoung Jeong từ 20.03.2020 3 năm mới nhậm chức LG Display CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Sunghyun Kim từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức LG Display CFO, giám đốc điều hành
Giám đốc không thường trực khác Beom Jong Ha từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức Giám đốc, Trưởng bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh kiêm Đội trưởng Đội Kinh tế Tài chính (CTCP) LG
Thành viên hội đồng quản trị độc lập Byoungho Lee từ 23.03.2021 3 năm tái nhiệm Giáo sư Khoa điện và kỹ thuật thông tin
Doocheol Moon từ 23.03.2021 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Khoa kinh doanh, Đại học Yonsei
Chung Hae Kang từ 23.03.2022 3 năm mới nhậm chức Giáo sư Hệ sau đại học chuyên ngành Luật học, Đại học Seoul Sirip
Jungsuk Oh từ 26.04.2022 Đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 mới nhậm chức Giáo sư Hệ sau đại học chuyên ngành Kinh doanh, Đại học Kinh doanh - Đại học Quốc gia Seoul

Tính độc lập & Tính chuyên môn của Hội đồng quản trị

Bên cạnh các điều kiện được yêu cầu trong các quy định pháp lý như Luật Thương mại v.v…, L G Display đòi hỏi các giám đốc phải có tư duy chiến lược, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của công ty.
Khi bổ nhiệm giám đốc, công ty xem xét đến ý thức đạo đức có thể thực hiện quản trị kinh doanh có đạo đức của LG và trong trường hợp của các thành viên hội đồng quản trị độc lập, Ủy ban đề xuất ứng viên chỉ giới thiệu các ứng viên sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng xem có khả năng nâng cao giá trị của công ty và có tư chất bảo vệ quyền lợi của các cổ đông hay không trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chính và giám sát việc thực hiện công việc của Ban lãnh đạo theo các quy định của pháp lý liên quan và theo quy định nội bộ của công ty. Ban giám đốc của công ty bao gồm cả Giám đốc điều hành báo cáo lên Hội đồng quản trị kết quả kinh doanh, triển vọng, kế hoạch kinh doanh chính như kế hoạch xúc tiến v.v…tối thiểu 1 lần/1 quý và trong trường hợp có vấn đề quan trọng cần biểu quyết của Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Hội đồng quản trị bất thường. Tỷ lệ tham gia Hội đồng quản trị năm 2021 là 100% giám đốc trong công ty và 100% giám đốc ngoài công ty. Toàn bộ giám đốc nếu không có lý do bất khả kháng thì đều tham dự.

검색

※ Điều 30 của Điều lệ công ty, Điều 6 Quy định về Hội đồng quản trị

이사회 내의 위원회 구성 현황
Lần thứ Ngày tổ chức Nội dung đề án Thông qua hay không Tình hình tham dự của các thành viên hội đồng quản trị độc lập
1 2022.01.26 Báo cáo doanh thu Quý 4 năm 2021 Báo cáo 3(4)
Báo cáo thực trạng vận hành chế độ kiểm toán nội bộ Báo cáo
Phê duyệt báo cáo tài chính kỳ thứ 37 Thông qua
Phê duyệt báo cáo kết quả kinh doanh kỳ thứ 37 Thông qua
Phê duyệt sửa đổi quy định của Hội đồng quản trị và quy định về quyền quyết định của toàn công ty Thông qua
2 2022.02.17 Báo cáo kết quả đánh giá tình hình vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo 3(4)
Báo cáo về thực trạng thực hiện hệ thống kiểm soát chấp hành pháp luật Báo cáo
Triệu tập Đại hội cổ đông định kỳ & Phê duyệt các nội dung mục đích của đại hội Thông qua
3 2022.03.23 Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua 3(4)
Phê duyệt kế hoạch an toàn công nghiệp & y tế Thông qua
Phê duyệt sửa đổi quy định của Hội đồng quản trị và Ủy ban trong Hội đồng quản trị Thông qua
Bổ nhiệm Ủy viên của Ủy ban trong Hội đồng quản trị Thông qua
Phê duyệt thù lao cho giám đốc Thông qua
Phê duyệt sửa đổi quy định quản lý nhân sự đối với cán bộ điều hành Thông qua
Phê duyệt chi trả đãi ngộ thành quả cho cán bộ điều hành Thông qua
Phê duyệt thay đổi Hợp đồng sử dụng thương hiệu LG Thông qua
Báo cáo nội dung quyết nghị của Uỷ ban kinh doanh Báo cáo
4 2022.04.26 Báo cáo doanh thu Quý 1 năm 2022 Báo cáo 3(4)
Phê duyệt đảm bảo thanh toán của Pháp nhân Việt Nam Thông qua
Phê duyệt sửa đổi Tiêu chuẩn kiểm soát tuân thủ pháp luật Thông qua
5 2022.07.26 Báo cáo doanh thu quý 2 năm 2022 Báo cáo 4(4)
Bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban Giao dịch nội bộ trị và Ủy ban ESG Thông qua
이사회 내의 위원회 구성 현황
Lần thứ Ngày tổ chức Nội dung đề án Thông qua hay không Tình hình tham dự của các thành viên hội đồng quản trị độc lập
1 2021.01.26 Báo cáo doanh thu Quý 4 năm 2020 Báo cáo 4(4)
Báo cáo thực trạng vận hành chế độ kiểm toán nội bộ Báo cáo
Phê duyệt báo cáo tài chính kỳ thứ 36 Thông qua
Phê duyệt báo cáo kết quả kinh doanh kỳ thứ 36 Thông qua
Phê duyệt áp dụng chế độ bỏ phiếu điện tử Thông qua
2 2021.02.23 Báo cáo kết quả đánh giá tình hình vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo 4(4)
Báo cáo về thực trạng thực hiện hệ thống kiểm soát chấp hành pháp luật Báo cáo
Triệu tập Đại hội cổ đông định kỳ & Phê duyệt các nội dung mục đích của đại hội Thông qua
3 2021.03.23 Phê duyệt kế hoạch an toàn công nghiệp & y tế Thông qua 4(4)
Ủy ban đề xuất ứng viên đề cử thành viên làm thành viên hội đồng quản trị độc lập Thông qua
Phê duyệt thù lao cho giám đốc Thông qua
Phê duyệt sửa đổi quy định quản lý nhân sự đối với cán bộ điều hành Thông qua
Phê duyệt chi trả đãi ngộ thành quả cho cán bộ điều hành Thông qua
4 2021.04.26 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh sửa đổi năm 2021 & Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 Thông qua 4(4)
Phê duyệt sửa đổi quy định về Ban kiểm toán & quy định về Hội đồng quản trị Thông qua
Phê duyệt thành lập Ủy ban giao dịch nội bộ Thông qua
Phê duyệt thành lập Ủy ban ESG Thông qua
Phê duyệt sửa đổi tiêu chuẩn chi trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị độc lập Thông qua
5 2021.07.27 Báo cáo doanh thu quý 2 năm 2021 Báo cáo 4(4)
Báo cáo đầu tư mở rộng Mobile P-OLED Báo cáo
6 2021.08.13 Phê duyệt đầu tư OLED cỡ vừa và nhỏ Thông qua 4(4)
7 2021.10.26 Báo cáo doanh thu quý 3 năm 2021 Báo cáo 4(4)
Báo cáo nội dung quyết nghị của Uỷ ban kinh doanh Báo cáo
8 2021.11.24 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 Thông qua 4(4)
Phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 Thông qua
Phê duyệt lại các giao dịch đã phê duyệt năm 2021 Thông qua
Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan đặc biệt Thông qua
Phê duyệt giao dịch với các cổ đông chính Thông qua
Phê duyệt giao dịch sản phẩm - dịch vụ với các nhà cung cấp Thông qua
Phê duyệt hợp đồng thuê bất động sản Thông qua
Bổ nhiệm ủy viên Ủy ban đề xuất ứng viên Giám đốc bên ngoài công ty Thông qua
Phê duyệt nhân sự lãnh đạo điều hành Thông qua
Báo cáo tuyển dụng lãnh đạo vị trí đặc biệt và bổ nhiệm thành viên hỗ trợ tuân thủ pháp luật Thông qua
Báo cáo thường niên về việc đãi ngộ ban lãnh đạo đã về hưu Báo cáo
이사회 내의 위원회 구성 현황
Lần thứ Ngày tổ chức Nội dung đề án Thông qua hay không Tình hình tham dự của các thành viên hội đồng quản trị độc lập
1 2020.01.30 Báo cáo doanh thu Quý 4 năm 2019 Báo cáo 4(4)
Báo cáo thực trạng vận hành chế độ kiểm toán nội bộ Báo cáo
Phê duyệt báo cáo tài chính kỳ thứ 35 Thông qua
Phê duyệt báo cáo kinh doanh kỳ thứ 35 Thông qua
Phê duyệt sửa đổi quy định quản lý nhân sự đối với cán bộ điều hành Thông qua
Phê duyệt bổ nhiệm thành viên hỗ trợ chấp hành luật pháp Thông qua
2 2020.02.26 Báo cáo kết quả đánh giá tình hình vận hành chế độ quản lý kế toán nội bộ Báo cáo 4(4)
Báo cáo về thực trạng thực hiện hệ thống kiểm soát chấp hành pháp luật Báo cáo
Phê duyệt triệu tập Đại hội cổ đông định kỳ, kỳ thứ 35 Thông qua
Phê duyệt chương trình họp Đại hội cổ đông định kỳ, kỳ thứ 35 Thông qua
3 2020.03.20 Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Thông qua 4(4)
Ủy ban đề xuất ứng viên đề cử thành viên làm thành viên hội đồng quản trị độc lập Thông qua
Phê duyệt thù lao cho giám đốc Thông qua
Phê duyệt ủy nhiệm cố vấn Thông qua
4 2021.04.22 Báo cáo doanh thu quý 1 năm 2020 Báo cáo 4(4)
5 2021.07.22 Báo cáo thông qua nghị quyết của Ủy ban kinh doanh Báo cáo 4(4)
Báo cáo doanh thu quý 2 năm 2020 Báo cáo
Phê duyệt giao dịch sản phẩm - dịch vụ với công ty con Thông qua
6 2021.10.20 Báo cáo doanh thu quý 3 năm 2020 Báo cáo 4(4)
7 2021.11.25 Báo cáo thường niên về việc đãi ngộ với lãnh đạo thôi nhiệm Báo cáo 4(4)
Báo cáo kỷ luật cán bộ điều hành Báo cáo
Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 Thông qua
Phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu công ty năm 2021 Thông qua
Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan đặc biệt Thông qua
Phê duyệt giao dịch với các cổ đông lớn Thông qua
Phê duyệt giao dịch sản phẩm - dịch vụ với công ty con Thông qua
Phê duyệt hợp đồng thuê bất động sản Thông qua
Phê duyệt nhân sự lãnh đạo điều hành Thông qua
TOP