메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Chính sách thuế

Chính sách thuế

Bên cạnh việc tuân thủ Luật Thuế, LG Display còn quản lý triệt để các rủi ro liên quan đến thuế như trốn thuế và chuyển lợi nhuận v.v...
Công ty nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế theo Luật Thuế của các quốc gia đang kinh doanh và chủ động tìm hiểu để ứng phó với các rủi ro về mặt pháp lý liên quan đến thuế.

Chính sách thuế

  • LG Display tuân thủ Luật Thuế và quy định về thuế của các quốc gia đang hoạt động kinh doanh và luôn hoạt động trên tinh thần tuân thủ.
  • LG Display nghiêm cấm lợi dụng sự chênh lệch về cơ cấu thuế giữa các quốc gia để chuyển lợi nhuận giữa các quốc gia, không sử dụng các giao dịch trốn thuế và các thiên đường thuế, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế theo đúng trình tự hợp pháp.
  • Để ngăn ngừa rủi ro liên quan đến thuế, LG Display đang thực hiện chuyển giá với các bên liên quan theo giá giao dịch độc lập.

Quản lý rủi ro thuế

LG Display đã xây dựng quy trình quản lý thuế để ứng phó trước với các rủi ro do các chính sách khác nhau của Cơ quan thuế nước sở tại gây ra. Các vấn đề liên quan đến thuế được báo cáo lên Ban giám đốc theo loại thuế và tầm quan trọng về mặt giá trị. Bên cạnh việc vận hành tổ chức chuyên môn để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Thuế, trách nhiệm và nhiệm vụ liên quan đến kê khai và nộp thuế được quy định rõ ràng. Ngoài ra, các tờ khai thuế quan trọng được các pháp nhân kế toán nội bộ và bên ngoài soát xét lần cuối trước khi nộp và trong trường hợp xảy ra các rủi ro nghiêm trọng hoặc các vấn đề không chính xác liên quan đến Luật Thuế, các chuyên gia sẽ thay mặt công ty giải quyết tại Các cơ quan thuế nước sở tại.

TOP